Uniobchod

Všeobecné obchodné podmienky pre UNIobchod a UNIOBCHOD systém

WEBY GROUP, s.r.o.
Sídlo: Nižovec 2a,
960 01 Zvolen
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, vl. č.: 6957/S
IČO: 36 046 884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Šablatúra, konateľ
(ďalej len „Dodávateľ”; a spolu s Užívateľom len „zmluvné strany”)

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len,, VOP "), upravujú vzťahy pri poskytovaní služieb prenájmu riešení elektronických obchodov (e-shopov) a súvisiacich služieb dodávateľa užívateľom a ich použitia a sú záväzné pre celý obchodný styk s dodávateľom.

1.2 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb, potvrdzuje osoba, ktorá tak urobila, že je s týmito VOP uzrozumená, vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

1.3 Aktuálne platné znenie všeobecných obchodných podmienok je zverejnené vždy na oficiálnej internetovej stránke poskytovateľa https://www.uniobchod.sk/vseobene-obchodne-podmienky-uniobchodsystem.xhtml

1.4 Pre uzavretie zmluvy podľa týchto VOP môžu byť použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

1.5 Založenie dojednávaného záväzkového vzťahu je vždy podmienené prijatím objednávky užívateľa dodávateľom.

1.6 Definícia základných pojmov:

 • Zmluvné strany – strany týchto VOP a zmluvy, respektíve účastníci zmluvného vzťahu, kde na jednej strane vystupuje dodávateľ a na druhej užívateľ. Dodávateľom sa rozumie spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., IČO 36 046 884, so sídlom Nižovec 2a, 960 01 vo Zvolene, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, vl. č.: 6957/S, DIČ: 2020069535, IČ DPH: SK2020069535
   
 • Užívateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Individuálna zákazka – je Dodávateľom na základe požiadaviek užívateľa na mieru vykonaný hmotne zachytiteľný výsledok duševnej alebo ďalšej činnosti poskytovateľa.
 • Produkt – internetový obchod (ďalej len "e-shop"), vytvorený pomocou šablón na webovej stránke Dodávateľa alebo e-shop zhotovený poskytovateľom podľa individuálneho zadania užívateľa.
 • Dodávka – služba alebo produkt.
 • Zmluva – zmluva, kde na jednej strane vystupuje Dodávateľ ako prenajímateľ a na druhej strane užívateľ ako nájomca, pričom predmetom zmluvy je prevedenie dodávky v dohodnutom termíne, v prípade individuálnej zákazky. S ohľadom na povahu dodávky sa môže jednať o nájomnú zmluvu, zmluvu nepomenovanú, alebo zmluvou zmiešanou (podľa § 1746, ods 2 Občianskeho zákonníka), vždy uzatváraná v režime zák. č 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka a zák. č 121/2000 Zb., autorského zákona. V prípade, že je ďalej v týchto VOP odkaz na zmluvu, myslí sa tým akýkoľvek dokument, ktorý zmluvu tvorí, alebo je jej súčasťou, ako je objednávka, neoddeliteľná príloha, cenník, VOP, apod. Zmluvné strany sú si vedomé a súhlasia s tým , že zmluva sa uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (dištančná zmluva) a je tvorená objednávkou užívateľa, akceptáciou Dodávateľa a týmito VOP
 • Licencia UNIobchod a UNIobchod systém - Dodávateľ vyhlasuje, že je vykonávateľom majetkových a autorských práv k softvérovému produktu UNIobchod a UNIobchod systém a je oprávnený poskytnúť Užívateľovi na ne Licenciu.
 • Licenčné podmienky - V zmysle ustanovení zmluvných podmienok (a) spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. udeľuje Užívateľovi, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na softvér „UNIobchod a UNIobchod systém“ výlučne v rozsahu, ktorý je potrebný na používanie služby. Užívateľ má právo na diaľkový prístup, zobrazovanie, vkladanie a preberanie svojich informácií a dokumentov uložených v administrátorskej sekcii.
  Objednávateľ nebude (a ani žiadnej tretej strane neumožní) (i) kopírovať, meniť, upravovať, prekladať softvér ani dokumentáciu ani z nich inak vytvárať odvodené diela; (ii) robiť spätnú analýzu, dekompilovať, prevádzať zo zdrojového kódu ani sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód softvéru s výnimkou rozsahu, ktorý výslovne umožňujú platné právne predpisy v slovenskej jurisdikcii; (iii) prenajímať, poskytovať sublicenciu, požičiavať na lízing, predávať, postupovať ani inak prevádzať práva na softvér, dokumentáciu alebo službu; (iv) odstraňovať oznámenia alebo označenia o vlastníctve zo softvéru alebo umiestnené službou; (v) používať, uverejňovať, prenášať ani zavádzať žiadne zariadenia, softvér alebo postupy, ktoré zasahujú alebo sa pokúšajú zasahovať do prevádzky služby alebo softvéru; alebo (vi) používať údaje označené ako patriace tretej strane v softvéri na účely iné ako generovanie, prehliadanie alebo sťahovanie prehľadov.
  Objednávateľ súhlasí s tým, že v spodnej časti (päte) webového sídla budú uvedené informácie o dodávateľovi, ako majiteľovi príslušných licenčných oprávnení v zmysle autorského zákona a ako majiteľovi serverov, v zmysle obchodnoprávnych ustanovení.
  Prevádzka redakčného systému „UNIobchod systém“ je možná výhradne len na serveroch Dodávateľa a to využívaním jeho cloudového datacentra počas trvania zmluvy. Objednávateľ bude dodržiavať všetky platné zákony a predpisy pri používaní dokumentácie, softvéru, služby a prehľadov a pri prístupe k nim.
 • Elektronický objednávkový formulár, tiež len objednávkový formulár, je prostriedok k vytvoreniu objednávky užívateľom formulárovým spôsobom, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Dodávateľa .
 • Objednávka je vykonávaná elektronickou cestou pomocou elektronického objednávkového formulára na webovej stránke Dodávateľa. Odoslania elektronickej objednávky sa považuje za taký úkon užívateľa, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávanú dodávku, cenu, osobu užívateľa, ako aj spôsob platby, t.j. je pre užívateľa záväzným návrhom zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov vo formulári objednávky, možnosť zoznámenia sa s týmito VOP na webovej stránke poskytovateľa a potvrdenie užívateľa o tom, že sa s týmito VOP oboznámil .
 • Akceptácia Dodávateľa – elektronické potvrdenie objednávky užívateľa dodávateľom e - mailom s uvedením nasledujúcich údajov: identifikačné údaje dodávateľa, vyhlásenie dodávateľa o jeho schopnosti dodávku pre užívateľa poskytnúť, doba trvania zmluvy, termín dodania dodávky užívateľovi, výška odmeny dodávateľa a jej splatnosť, výška zálohy a jej splatnosť.
 • Oznámenie – krátke oznámenie Dodávateľa týkajúce sa zmien u jeho osoby, zavedenie novej služby, produktu alebo tovaru, alebo zavedenie nového platného cenníka. O obsahu oznámenia informuje Dodávateľ užívateľa obvykle formou elektronickej správy.
 • Termín alebo Dodacia lehota – jednoznačne dňom , mesiacom a rokom určený termín, v ktorom je poskytovateľ pri splnení podmienok stanovených zmluvou, týmito VOP povinný vykonať dodávku individuálne zákazky. V prípade individuálnej zákazky je termín oprávnený jednostranne určiť poskytovateľ, a to v závislosti od náročnosti dodávky a svojich časových a prevádzkových možností. Termín je uvedený v akceptácii objednávky. Dodávateľ sa zaväzuje vytvoriť a dodať užívateľovi dodávku v súlade s harmonogramom uvedeným v akceptácii objednávky. V prípade omeškania s odovzdaním podkladov potrebných pre vytvorenie dodávky na strane užívateľa je Dodávateľ oprávnený predĺžiť termín pre odovzdanie dodávky.
 • Záloha – finančné plnenie užívateľa v prospech Dodávateľa pred začatím Dodávateľa s prevedením dodávky. Výška zálohy a jej splatnosť určí jednostranne Dodávateľ s ohľadom na náročnosť dodávky. Záloha tvorí najmenej 40% z ceny dodávky.
 • Faktúra – daňový doklad - vyúčtovanie o výške úhrady užívateľov za odobratú dodávku, majúci všetky zákonné náležitosti, vytvorený a distribuovaný v elektronickej podobe (napr. pdf). Spravidla bude užívateľovi najprv odoslaná zálohová faktúra a následne konečná faktúra.
 • Definovanie technických parametrov:
Prevádzka UNIobchod systému
Cloud computing platforma a servis pre 1 e-shop v systéme Small Business Profi
Licencia na používanie softvéru „UNIobchod systém“ v zmysle VOP áno áno áno
Počet položiek v e-shope neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet kategórii v e-shope neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet užívateľov neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Diskový priestor 6 GB 9 GB 12 GB
FTP 10 20 30
Počet e-mailov (+antivir, antispam, virtualna kancelária, webmail, ...) 10 20 30
Veľkosť e-mailových schránok pre odoslanie pošty 20 MB 20 MB 20 MB
Počet hromadne posielaných newslettrov/mesiac bezplatne v základnej cene služby 100 3000 5000
Zálohovanie webu 1x každých 24 hodín, 30 dní spätne áno áno áno
Šifrovaný prenos dát - zabezpečený protokol HTTPS s SSL certifikátom Let’s Encrypt áno áno áno
Prenos dát mesačne FUP 30 GB 60 GB 90 GB
Nonstop dohľad nad funkčnosťou a bezpečnosťou systému áno áno áno
Technická podpora áno áno áno
Úmerná návštevnosť UIP / deň 5 000 8 000 10 000
Štandardný export dát pre porovnávače x áno áno
* Automatická aktualizácia systému áno áno áno
 • Voliteľné služby - služby poskytované dodávateľom užívateľovi na základe týchto Zmluvných podmienok zahrnujú ďalšie služby ako zaškolenie v ovládaní programu, marketingové služby, grafické služby a i. označované ako Voliteľné služby. Užívateľovi je Dodávateľom daná možnosť dokúpenia Prídavných Modulov Programu, na základe ktorých získa rozšírenú funkcionalitu Programu, a to o vlastnosti popísané na stránke Verzie. Konkrétne voliteľné služby a Prídavné Moduly Programu je možné objednať a zakúpiť buď ako jednorazové plnenie alebo ako variant prenájmu vždy za ceny účtované podľa aktuálnej cenovej ponuky.
 • Práce naviac – práce vykonané Dodávateľom na dodávke nad rámec tých v zmluve dohodnutých alebo zmluvou výslovne predpokladaných, ktoré sú užívateľom vyžadované na dosiahnutie jeho cieľov, alebo zámerov. Za prácu naviac je považovaná každá zmena, ktorú bude užívateľ požadovať od Dodávateľa na už dohodnutých častiach dodávky. Za práce naviac je považovaná taktiež každá ďalšia funkcia, ktorú bude užívateľ požadovať od Dodávateľa nad rámec špecifikácie dodávky uvedenej v akceptácii objednávky. Potom, čo užívateľ špecifikuje svoju požiadavku práce naviac, vypracuje Dodávateľ ich cenovú kalkuláciu vrátane časového rozvrhu ich realizácie a spôsobu úhrady, ktorú zašle užívateľovi na odsúhlasenie. Práce naviac je Dodávateľ povinný vykonať až na výslovnú samostatnú požiadavku užívateľa a za podmienok s ním dohodnutých v obojstranne odsúhlasenom dodatku k zmluve, alebo objednávkou a to aj prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.

II. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Postup pri uzatváraní zmluvy a zmluvy o poskytnutí oprávnenia k výkonu práva užívať dielo

2.1.1 Jednotlivé zákazky sa uzatvárajú prostredníctvom on-line formulára na produktovom webe alebo e-mailom podpísanou objednávkou. Zmluva o poskytnutí oprávnenia k výkonu práva použiť dielo je uzavretá okamihom, keď Dodávateľ akceptuje objednávku zaslanú užívateľom prostredníctvom on-line formulára na produktovom webe, alebo e-mailom podľa článku 2.1.5.

2.1.2 Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a užívateľom v súvislosti s plnením dodávateľa realizovaným v súvislosti s dodávkou vzniká:

 • prijatím elektronickej objednávky užívateľa dodávateľom na prenájom vybratého produktu a služieb na príslušný počet dní, z možných variant daných dodávateľom a elektronickú (e-mail, WWW rozhranie) akceptáciou takejto objednávky užívateľa dodávateľom, vystavením zálohovej faktúry, alebo daňového dokladu vo výške objednanej platby a jej odoslaním (elektronicky alebo písomne) užívateľovi, alebo úhradou prvej faktúry užívateľom vo výške a podľa podmienok špecifikovaných na faktúre a v akceptácii dodávateľa.

2.1.3 Na základe takto uzatvorenej zmluvy medzi dodávateľom a užívateľom, sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť užívateľovi dodávku na prevádzkovanie a použitie produktu - e-shopu.

2.1.4 Užívateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku a to stanoveným spôsobom, uvedeným v akceptácii dodávateľa.

2.1.5 Objednávka musí, okrem už vyššie uvedených, obsahovať tie náležitosti, ktoré vyžaduje elektronický objednávkový formulár na webovej stránke dodávateľa.

2.1.6 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke užívateľa nemôže dodávateľ splniť, zašle užívateľovi znovu ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko užívateľa. V prípade, že v objednávke užívateľa ide o neštandardnú dodávku, môže si dodávateľ vyžiadať pred prijatím objednávky 7 pracovných dní na posúdenie objednávky. V prípade individuálnej zákazky dodacia lehota je v zmysle dohody akceptovanej z obidvoch zmluvných strán.

2.1.7 Zmenená ponuka zaslaná užívateľovi podľa ods 2.1.7 VOP sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluvný vzťah sa v takom prípade uzatvára až prijatím tejto ponuky užívateľom.

2.1.8 Obsah a rozsah dodávok, ktoré majú byť poskytnuté, ako aj ďalšie dojednania, ako najmä vytýčenie úloh, doba trvania, termín, povinnosti súčinnosti užívateľa, úhrady sa určujú podľa týchto VOP a každej jednotlivej zmluve, ak takáto zmluva obsahuje odlišnú úpravu oproti týmto VOP.

2.1.9 Užívateľ sa zaväzuje v prípade individuálnej zákazky podľa harmonogramu odovzdať poskytovateľovi všetky potrebné podklady a poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy.

2.1.10 Pre účely týchto VOP, zmluvy a vzájomnej spolupráce súhlasí užívateľ výslovne s tým, že ak sa k akýmkoľvek podkladom, lehotám, oznámením, spresňujúcim informáciám, či žiadostiam dodávateľa aktívne nevyjadrí do 5 pracovných dní, bude dodávateľ považovať všetky svoje návrhy za schválené užívateľom.

2.1.11 Zmeny zmluvy dojednávajú užívateľ s dodávateľom spôsobom uvedeným v článku 2.1 a nasl.

2.1.12 Dodávateľ je oprávnený požadovať od užívateľa preukázanie jeho totožnosti kópiou občianskeho preukazu, alebo iným dokladom totožnosti s fotografiou a ak ide o zástupcu užívateľa, je dodávateľ oprávnený od neho požadovať preukázanie väzby na užívateľa doložením písomného plnomocenstva oprávňujúceho zástupcu užívateľa k jednaniu za užívateľa. Dodávateľ je oprávnený si zaobstarať a ponechať kópiu dokladu totožnosti alebo plnej moci podľa predchádzajúcej vety na účely ich založenia.

2.2 Individuálna zákazka na mieru

2.2.1 Vystaveniu individuálnej objednávky obvykle predchádza cenová ponuka Dodávateľa uvedená na jeho produktových stránkach, alebo urobených na základe dopytu užívateľa.

2.2.2 Všetky ponuky dodávateľa zostávajú nezáväzné, pokiaľ nie je v ponuke výslovne uvedené niečo iné. Uzavretie zmlúv a ostatné dojednania sa stávajú záväznými až akceptáciou dodávateľa. Nepatrné, technicky podmienené odchýlky od ponuky si vyhradzuje dodávateľ tiež po akceptácii dodávky

2.2.3 Všetky individuálne úpravy implementované na základe objednávky užívateľa, vylučujú následné aktualizácie špecifikované v bode 4.2.

2.2.4 Užívateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa nebudú s predmetnou ponukou, ak bola urobená na základe dopytu užívateľa, akýmkoľvek spôsobom oboznámené tretie osoby, pretože sa jedná o informácie dôverné v zmysle § 1730 Občianskeho zákonníka. Užívateľ zodpovedá za spôsobenú škodu a ušlý zisk.

2.3 Storno objednávky

2.3.1 Storno objednávky zo strany užívateľa - Užívateľ môže zrušiť svoju objednávku do 3 dní od záväznej akceptácie objednávky. Objednávka musí byť zrušená zaslaním storno objednávky na e-mail: vyroba@uniobchod.sk. Užívateľ vždy uvedie číslo svojej objednávky popr. aj dôvod stornovania. Ak sa užívateľ rozhodne zrušiť objednávku po lehote 3 dní, je možné tak urobiť podľa bodu "Odstúpenie od zmluvy".

2.3.2 Storno objednávky zo strany dodávateľa - Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, v prípade, že nie je zo závažných dôvodov schopný splniť termín dodávky individuálnej zákazky, dodávku už neponúka, alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena dodávky. V prípade, že táto situácia nastane, bude dodávateľ užívateľa kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky, a prípadne sa dodávateľ s užívateľom dohodnú na ďalšom postupe. V prípade, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka zrušená.

III. Realizácia dodávky, cena, platobné podmienky

3.1 Realizácia dodávky

3.1.1 Užívateľ môže dodávku získať formou zverejnenia na produktovom webe. Základná forma realizácie dodávky je prenájom dodávky.

3.1.2 Užívateľovi môže byť poskytnutá skúšobná bezplatná verzia prevádzky softvéru tzv. demo a to na obdobie štandardne trvajúce 24 dní. Počas demo verzie dodávateľ nie je povinný poskytovať službu tzv. Asistovanej inštalácie, ktorú si užívateľ môže od dodávateľa objednať.

3.1.3 Realizácia dodávky formou prenájmu dodávky, sa realizuje výhradne formou hosťovania dodávky na serveroch dodávateľa. Dodávateľ v tomto prípade je povinný vynaložiť primerané úsilie na maximálnu dostupnosť dodávky.

3.2 Cena

3.2.1 Odmena dodávateľa s cenou za licenciu je určovaná v závislosti na type realizácie dodávky v súlade so zmluvou. V tejto cene nie sú zahrnuté žiadne ďalšie služby dodávateľa. Práce navyše sú dodávateľom účtované na základe individuálnej dohody, spravidla hodinovou sadzbou dohodnutou so záujemcom o tieto služby.

3.2.2 Prehľadové katalógy a cenníky vydávané poskytovateľom, ako aj ústne a telefonické informácie či informácie poskytované prostredníctvom internetových www serverov o cenách dodávky sú informatívne, zo strany dodáteľa nezáväzné a užívateľom nevymáhateľné. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre, popr. aj ceny dodávky bez predchádzajúceho oznámenia. Dodávateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických materiálov.

3.2.3 Pre upresnenie ceny a špecifikácie individuálne zákazky je užívateľ oprávnený si vyžiadať záväznú cenovú ponuku (ďalej len "záväzná cenová ponuka"), ktorej platnosť je 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia, ak nie je uvedené inak.

3.2.4 Pre cenovú kalkuláciu dodávky platia ceny, uvedené v platnej záväznej cenovej ponuke poskytovateľa, alebo ceny platné v okamihu prijatia objednávky. Ceny dodávky uvádzané v cenovej ponuke nezahŕňajú žiadne súvisiace služby, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Požiadavku na poskytnutie súvisiacich služieb je potrebné uviesť v objednávke.

3.2.5 Špeciálna akčná ponuka dodávky je platná iba pri odbere uvedeného množstva alebo druhu dodávok, a to vždy len do stanoveného termínu a včasnej úhrade zálohy.

3.2.6 Jednotlivé ceny dodávok a výkonov ako aj celková úhrada vyplývajú z danej konkrétnej jednotlivé zmluvy, prípadne platného cenníka dodávateľa.

3.2.7 Ak je dohodnutá úhrada podľa hodinovej sadzby, vykonáva sa vyúčtovanie na základe záznamu o vykonaní práce, ktorý vedie každý pracovník poskytovateľa. Fakturácia sa vykonáva mesačne dodatočne.

3.2.8 Ak dosiahne index rastu cien v porovnaní so stavom ku dňu uzavretia zmluvy 5%, je poskytovateľ oprávnený zvýšiť užívateľovi výšku pravidelných mesačných platieb za dodávku počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po uvedenom náraste indexu o 5%.

3.2.9 K ďalšiemu zvýšeniu o 5% môže poskytovateľ pristúpiť a zvýšiť pravidelné mesačné platby za dodávku obdobne vždy, keď index rastu cien dosiahne 5% v porovnaní s 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k poslednému zvýšeniu pravidelných platieb za dodávku.

3.4 Platobné podmienky

3.4.1 Užívateľ vykonáva úhradu vždy na základe elektronickej zálohovej faktúry vystavenej cez administrátorské rozhranie svojho e-shopu, so splatnosťou minimálne 4 dní odo dňa vystavenia. Užívateľ si vyberá predplatné obdobie na 30, 90 alebo 365 dní vopred. Úhrada je vykonávaná bezhotovostne na účet dodávateľa uvedeného v zálohové faktúre. Toto ustanovenie neplatí v prípade on-line platby (prostredníctvom elektronického bankovníctva a platobných alebo kreditných kariet). V tomto prípade vykonáva užívateľ úhradu prostredníctvom príslušného rozhrania platobného on-line systému, kam je presmerovaný v priebehu objednávky predplatného na ďalšie obdobie.

3.4.2 Po zaplatení užívateľ dostane vždy konečnú faktúru - daňový doklad, ktorý bude považovaný súčasne za dodací list. Súčasťou konečnej faktúry v prípade platenia zálohovou faktúrou je zúčtovanie zálohy.

3.4.3 Povinnosť užívateľa uhradiť svoj záväzok voči dodávateľovi riadne podľa údajov zo zaslanej zálohovej faktúry a včas je splnená dátumom pripísania platenej dojednanej čiastky na účet dodávateľa uvedeného na faktúre.

3.4.4 Ak požaduje užívateľ úpravu obvyklých platobných podmienok, je potrebné tieto dojednať s dodávateľom a takto dohodnuté podmienky uviesť v objednávke. Úprava platobných podmienok môže mať vplyv na výšku dohodnutej ceny dodávky.

3.4.5 Dodávateľ upozorní užívateľa informačnými e-mailami o ukončení predplatného obdobia na 10,5,3,2 a 1 deň pred dátumom ukončenia zaplateného predplateného obdobia. V prípade, že užívateľ nie je schopný v lehote pred ukončením predplateného obdobia zabezpečiť úhradu predplatného na ďalšie obdobie z akéhokoľvek dôvodu, je povinný bezodkladne kontaktovať dodávateľa a dohodnúť s ním zmenu platobných podmienok. Ak tak neučiní, je dodávateľ oprávnený vypnúť front–end časť e-shopu. Back-end časť e-shopu zostáva funkčná. Po vypnutí front-end časti e-shopu chodia užívateľovi upozorňujúce e-maily na prvý, druhý, tretí, piaty, desiaty, dvadsiaty a tridsiaty deň. Po 45 dni, kedy užívateľ nereagoval alebo sa nedohodol o zaplatení na ďalšie obdobie s dodávateľom môžu byť všetky údaje daného e-shopu vymazané dodávateľom zo systému.

3.4.6 Na e-mailovú komunikáciu a notifikáciu bude použitý tvar e-mailovej adresy zadaný pri registrácii sa užívateľom so žiadosťou o poskytnutie služieb, alebo na inú e-mailovú adresu na ktorú musí užívateľ dodávateľa upovedomiť so žiadosťou o zmenu e-mailovej adresy na predmetné doručovanie. Za prípadné nedoručenie informácií na predmetný e-mail zo strany dodávateľa za ňu dodávateľ nemôže niesť zodpovednosť, hlavne v prípade ak tento zaslaný e-mail bol vyhodnotený zo strany prijímacieho mail serveru ako nevyžiadaný tzv. SPAM.

3.4.7 Ak nesplní užívateľ svoj záväzok uhradiť cenu za predmet plnenia včas a v plnej výške pri individuálnej zákazke, je dodávateľ oprávnený odovzdať pohľadávku / pohľadávky externej firme k jej riadnemu vymoženiu v plnej výške, vrátane všetkých nárokov plynúcich z vymáhania pohľadávky.

IV. Dodacie podmienky

4.1 Dodanie dodávky

4.1.1 Dodávateľ je povinný umožniť užívateľovi prístup do administrátorského rozhrania hosťovanej aplikácie a o tejto skutočnosti ho informovať. Za splnenie termínu plnenia sa v tomto prípade považuje sprevádzkovanie dodávky na internete v súlade s týmito VOP a zmluvou. Dodávateľ v žiadnom prípade neposkytuje zdrojové kódy aplikácií.

4.1.2 Užívateľ je oprávnený informovať sa na priebeh tvorby dodávky u dodávateľa.

4.1.3 Užívateľ je povinný dodávku ihneď skontrolovať po oznámení o jej sprevádzkovaní. Skutočnosť o nájdenej závade je užívateľ povinný bezodkladne oznámiťdodávateľovi a dohodnúť ďalší postup. Užívateľ je povinný vytknúť vady dodávky najneskôr dva dni po oznámení o jej sprevádzkovaní.

4.2 Aktualizácia, upgrade dodávky, servisné služby a technická podpora

4.2.1 Dodávateľ zabezpečí užívateľovi nasledujúce servisné služby:

 • pod heslom zabezpečený prístup pre administráciu e-shopu - trvalý prístup pre administráciu dohodnutých častí prezentácie prostredníctvom webového rozhrania (HTTP),
 • vyhradenie kontaktnej osoby pre riešenie požiadaviek,
 • telefonická / e-mailová technická podpora na obsluhu systému (rozsah max 5 požiadaviek / mesiac),
 • sledovanie zaťaženia prezentácie a prípadných útokov z internetu.

 

4.2.2 Dodávateľ bude vykonávať bezplatné aktualizácie jadra dodávky (ďalej len "aktualizácia"). Aktualizácie sa týkajú administrácie dodávky a jadra systému. Netýkajú sa prezentačná časti aplikácie (front-end).

4.2.3 Aktualizácie sú užívateľmi vykonávané na serveroch dodávateľa automaticky a bez poplatku. Dodávateľ však môže po predchádzajúcom oznámení túto službu spoplatniť.

4.2.4 O periodicite a rozsahu aktualizácií rozhoduje Dodávateľ. Primárnym účelom aktualizácií je prispôsobovanie dodávky novým verziám programovacích jazykov, v ktorých je dodávka napísaná. Sekundárnym účelom je uľahčenie obsluhy dodávky. Nové funkcie a moduly administrácie dodávky nie sú automaticky súčasťou aktualizácie, ich zaradenie alebo nezaradenie do aktualizačných balíčkov závisí na rozhodnutí poskytovateľa.

4.2.5 Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť prevádzku dodávky na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie aktualizácie. Dodávateľ neručí za prípadné finančné straty užívateľa spôsobených zastavením prevádzky dodávky z dôvodu aktualizácie.

4.2.6 Dodávateľ priebežne informuje užívateľa o aktualizáciách a updatoch v administračnom rozhraní e-shopu.

4.2.7 Dodávateľ nemôže ručiť za bezproblémovú funkčnosť napojenia produktu na programy tretích strán.

4.3 Riešenie incidentov a závad

4.3.1 Dodávateľ je povinný riešiť incidenty a odstraňovať závady, a to v lehotách uvedených v čl. 4.3.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pre účely stanovenia spôsobu a doby odstránenia závad a vyriešenia incidentu sa rozlišujú tieto kategórie závad a incidentov takto:
a) „kritické závady“ – vady takého charakteru, ktoré sú zásadnou prekážkou vo fungovaní Programu a zásadným spôsobom znemožňujú jeho využitie pre primárne stanovený účel. Jedná sa napríklad o nefungujúci nákupný košík vrátane všetkých modulov v ňom nutných k odoslaniu objednávky, nefungujúce dokončenie objednávky, zle sa zobrazujúce ceny.
b) „vážne závady“ – vady, ktoré zásadným spôsobom neznemožňujú chod Programu a jeho využitie pre primárne stanovený účel. Jedná sa teda o závady, ktoré obmedzujú závažným spôsobom funkčnosť niektorých modulov Programu, napr. nefungujúci prenos z IS do eshopu, nefungujúci prenos objednávky, prípadne ďalších atribútov do IS, nefungujúca registrácia zákazníka, nefungujúce prihlásenie zákazníka.
c) „drobné závady“ - chyby, ktoré zásadným spôsobom neznemožňujú chod Programu a jeho využitie pre primárne stanovený účel. Jedná sa teda o závady, ktoré obmedzujú nežiadúcim spôsobom funkčnosť modulov Programu, napr. drobný nesúlad v implementácii grafiky, formulárových polí, nezarovnávanie textov podľa grafiky, a podobných drobných chýb vzniknutých napríklad napĺňaním textov v administrácii, chyby grafického či kozmetického charakteru.
d) „incident“ (chyba na strane užívateľa alebo tretej strany) – chovanie Programu, ktoré môže mať charakter kritickej, vážnej či drobnej závady, avšak bolo zapríčinené užívateľom alebo treťou osobou; za incident nenesie Dodávateľ žiadnu zodpovednosť a nie je viazaný lehotami uvedenými nižšie v čl. 4.3.4 týchto všeobecných obchodných podmienok (reakčná doba, doba pre vyriešenie) a nie je povinný podieľať sa na odstraňovaní následkov takto zapríčinených incidentov.

4.3.2 Za závady sa ďalej nepovažujú ďalej uvedené prejavy Programu, pričom v takýchto prípadoch nevznikajú Dodávateľovi žiadne nároky zo zodpovednosti za vady ani nárok na odstúpenie od Zmluvy:
a) prípadné chybné hlásenia alebo iné obdobné prejavy, ktoré nemajú žiadny vplyv na funkčnosť Programu a nespôsobujú žiadne odchýlky od jeho zjednaných vlastností;
b) absencia vlastností či funkcií, ktoré nie sú výslovne uvedené v zozname Základných funkčných vlastností Programu.

4.3.3 Užívateľ je povinný oznámiť závadu iba elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu vyroba@webygroup.sk a kopiu na podpora24@webygroup.sk. V prípade kritickej závady je pre dodržanie reakčnej doby a doby pre vyriešenie užívateľ je vždy povinný závadu oznámiť telefonicky v pracovnom čase 7.30 – 16.30 hod. na zákaznícku linku: 045 5400 200 a mimo tohto pracovného času na mobilný telefón pre Hot-line 0905 239 761 a následne zadať informácie o závade tiež prostredníctvom emailu na príslušné adresy.

4.3.4 Dodávateľ garantuje tieto lehoty:

Druh požiadavky Reakčná doba Doba vyriešenia *)
Kritická závada (čl. 4.3.1 a) Okamžite v pracovnej dobe Do 10 pracovných hodín
Vážna závada (čl. 4.3.1 b) Do 16 pracovných hodín Do 3 pracovných dní
Drobná závada (čl. 4.3.1 c) Do 32 pracovných hodín Do 10 pracovných dní

*) v prípade, že sa jedná o závadu mimoriadneho charakteru vyžadujúcu dlhšiu dobu na vyriešenie, či incident spôsobený skutočnosťami, ktoré nemôže Dodávateľ ovplyvniť (výpadok internetových spojení apod.), je Dodávateľ oprávnený predĺžiť dobu vyriešenia o dobu nevyhnutnú na vyriešenie. O tomto je Dodávateľ povinný užívateľa okamžite informovať emailom

4.4 Trvanie a ukončenie zmluvy

4.4.1 Zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej uzatvorenia, ak nie je dohodnuté inak.

 • Zmluva je vždy uzatváraná na dobu neurčitú.
 • Výpovedná lehota pri verziách 30 dňovej Licencie začína plynúť prvým dňom nasledujúceho fakturačného obdobia po podaní písomnej, alebo elektronickej výpovede a výpovedná lehota je 30 dní.
 • V prípade užívateľom zakúpených 90 a 356 dňových Licencií je Užívateľ oprávnený zmluvný vzťah ukončiť ukončením predplateného obdobia po podaní písomnej, alebo elektronickej výpovede najneskôr 10 dní pred ukončením predplateného obdobia.
 • Po skončení výpovednej doby záväzkový vzťah medzi dodávateľom a užívateľom zaniká, avšak aj naďalej trvá povinnosť užívateľa uhradiť dodávateľovi všetky záväzky vzniknuté počas trvania zmluvy.

4.4.2 K ukončeniu zmluvy dôjde:

 • na základe písomnej dohody strán o ukončení zmluvy,
 • alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu v zmysle bodu 4.4.1
 • v prípade výpovede dodávateľom z dôvodu vzniku okolnosti vylučujúcich protiprávnosť, ktorá mu bráni v splnení povinností zo zmluvy, jej výpovedná lehota 15 dní,
 • v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodov a spôsobom podľa týchto VOP, ak nie je medzi stranami dohodnuté v zmluve inak,

4.4.3 Odstúpenie od zmluvy je možné výhradne z dôvodov uvedených v zákone a v týchto VOP, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak v zmluve, a to na základe písomného oznámenia doručeného druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia a s účinkami odstúpenia k okamihu doručenia takéhoto oznámenia druhej strane.

4.4.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana vstúpila do likvidácie, bola na nej zavedená nútená správa, bolo u nej zahájené a prebieha konkurzné konanie, bol u nej zamietnutý návrh na začatie insolventného konania pre nedostatok majetku , alebo bol u nej zahájený výkon rozhodnutia (exekúcie).

4.4.5 Užívateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností dodávateľa podľa zmluvy, ktoré dodávateľ nenapraví ani v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na také neplnenie. Za takéto porušenie sa však nepovažuje prerušenie plnenia podľa ods 3.4.5.

4.4.6 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany užívateľa, za ktoré sa považuje:

 • |omeškania s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej dodávateľom užívateľovi podľa zmluvy, ktoré trvá dlhšie, ako 14 (štrnásť) dní,
 • alebo opakované omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej dodávateľom užívateľovi podľa zmluvy,
 • alebo v prípade preukázateľného porušenia autorských práv zo strany užívateľa,
 • alebo poskytnutie dodávky zakúpené užívateľom od dodávateľa tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa,
 • alebo iné podstatné porušenie povinností užívateľa stanovených mu zmluvou.

4.4.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem:

 • tých, ktoré vzhľadom na ich povahu a podľa vôle strán majú trvať aj po ukončení zmluvy, najmä práva a povinnosti obsiahnuté v ustanoveniach o náhrade škody, zmluvných pokutách, povinnosť mlčanlivosti alebo ustanovenia na ochranu autorských práv dodávateľa,
 • a povinnosti užívateľa k úhrade splatných záväzkov, popr. ceny za skutočne poskytnutú dodávku alebo jej časti.

4.4.8 Okamihom účinnosti odstúpenia od zmluvy:

 • zanikajú vystavené objednávky (alebo ich časť) na dodávky, ktoré neboli k tomuto okamihu dodané alebo poskytnuté; vo vzťahu k dodávkam, ktoré boli k tomuto okamihu dodané, ale neboli uhradené, zmluva ostáva v platnosti a užívateľ je povinný za také dodávky dodávateľovi zaplatiť dohodnutú cenu, strany sa však môžu dohodnúť inak,
 • má dodávateľ právo vyúčtovať dodávky, ktoré boli k tomuto okamihu skutočne poskytnuté, a / alebo vyúčtovať skutočné prevedenie dodávky, a užívateľ je povinný za také dodávky zaplatiť dohodnutú cenu.

4.4.9 Užívateľ je povinný informovať dodávateľa o akejkoľvek reklamné a marketingové akciu, ktorá môže spôsobiť nadmernú, alebo neúmerne veľkú návštevnosť produktu a musia počkať na schválenie zo strany poskytovateľa, že je produkt schopný takú návštevnosť pojať. V prípade, že tak neurobí s dostatočným predstihom, má dodávateľ možnosť prevádzku produktu pozastaviť, ak ten svoju nadmernou záťažou obmedzuje server na ktorom je umiestnený.

4.4.10 Všetky oznámenia týkajúce sa zániku zmluvy musia byť vykonané v súlade s článkom VIII VOP, doručené poštou formou doporučeného listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považujú aj oznámenia, ktorých prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné, a doručenie potom nastáva ku dňu, kedy sa odosielateľ o takejto skutočnosti dozvedel.

4.5 Všeobecné ustanovenia o dodaní

4.5.1 Ak nedodržanie lehoty pre dodávky alebo výkony bolo spôsobené dôvodmi, ktoré nie sú na strane dodávateľa, predlžuje sa primerane o túto dobu lehota dodávky alebo výkonu.

4.5.2 Ak sa dodávateľ dostane do omeškania, môže užívateľ po dohode s ním stanoviť primeranú dodatočnú lehotu na plnenie. Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty môže užívateľ požadovať náhradu škody podľa príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ďalšie nároky sú vylúčené.

V. Povinnosti strán, záruka

5.1 Povinnosti a práva užívateľa

5.1.1 Užívateľ zodpovedá za obsah a dáta zverejnené a umiestnené na virtuálnom serveri a zaväzuje sa všetky služby užívať len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s dobrými mravmi.

5.1.2 Užívateľ nie je oprávnený používať produktu a služby k šíreniu SPAMu, ktoré by mohli príjemcu obťažovať alebo mravne a psychicky poškodiť.

5.1.3 V rámci udržanie pozitívnej reputácie našich mailových serverov nie je užívateľ oprávnený využívať e-mailove schránky k hromadnému rozosielanie pošty. K hromadnej korešpondencii musí užívateľ používať výhradne nástroje na tento účel určené.

5.1.4 Užívateľ sa zaväzuje, že nebude poškodzovať meno Dodávateľa ani ostatných užívateľov Internetu, bude jednať v súlade s Obchodnými podmienkami a najmä sa nebude Obchodných podmienok:
a) využívať Dielo pre rozosielanie nevyžiadaných e-mailov (spamming), reťazových e-mailov, prípadne ich duplikácii;
b) nahrávať na FTP nelegálny software a audiovizuálne súbory. V opačnom prípade je Dodávateľ oprávnený tento nelegálny software a audiovizuálne súbory odstrániť;
c) odosielať správy alebo ponúkať na sťahovanie (download) súbory obsahujúce vírusy, trojské kone a iné nebezpečné programy;
d) snažiť sa preniknúť na účty (stránky, diskové priestory apod.) iných užívateľov Serverov dodávateľa;
e) zverejňovať informácie, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi SR

5.2 Povinnosti a práva dodávateľa

5.2.1 Dodávateľ je oprávnený prerušiť prevádzku servera, a to v čase nevyhnutne potrebnom, najmä z dôvodu údržby a úprav zariadení, ktoré priamo ovplyvňujú beh služieb objednaných užívateľom. Dodávateľ v prípade, že je to možné, informuje o výpadku užívateľa dopredu, pomocou e-mailu alebo telefónu. Ak je výpadok spôsobený dodávateľom dlhší ako 24 hodín, znižuje sa suma za služby o pomernú čiastku počtu dní v mesiaci, kedy nebol server v prevádzke. Pri platbe na dlhšie obdobie ako mesiac sa ponižuje suma z pomernej časti, kedy bol server mimo prevádzky.

5.2.2 Dodávateľ má právo viesť elektronickú databázu svojich užívateľov, monitorovať a archivovať všetky vykonávané operácie na svojich zariadeniach za účelom vyhodnocovania a zlepšovania poskytovaných služieb, a to v súlade so zák. č 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.

5.2.3. Dodávateľ má pravo okamžite pozastaviť službu v prípade ak sa publikuje na stránke užívateľa obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi slovenskej republiky či medzinárodnej legislatívy Európskej únie.

5.3 Zodpovednosť

5.3.1 Dodávateľ nezodpovedá za chyby ani škody spôsobené vadami dodávky alebo jej chybnými výstupmi, ak boli zapríčinené užívateľom, tretími osobami alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Dodávateľ nezodpovedá za chyby ani za škodu spôsobenú najmä:

 • vložením nesprávnych údajov do dodávky užívateľom, chybným postupom užívateľa pri vkladaní informácií alebo súborov do dodávky alebo nesprávnou interpretáciou údajov prezentovaných dodávkou,
 • zavírovaním lokálnej siete užívateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi (spyware, malware a iné) popr. útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším útokom,
 • v dôsledku poškodenia spôsobeného neodborným zásahom do dodávky do systémového programového vybavenia a prostredia,
 • poškodením spôsobeného nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného systému alebo siete, v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programov iných výrobcov, ktoré bežia súčasne s dodaným programovým vybavením.
 • Dodávateľ nezodpovedá za prerušenie poskytovania služieb, za závady, škody a stratu či poškodenie dát spôsobenú zásahom vyššej moci, v prípade poruchy na zariadení, zlyhania dodávky el. energie, výpadku internetového pripojenia spôsobené poskytovateľom pripojenia alebo napadnutie siete treťou osobou,
 • Dodávateľ nezodpovedá za závady, škody a stratu či poškodenie dát vzniknutú v dôsledku nesprávnej obsluhy správcom systému užívateľa alebo v dôsledku napadnutia serveru treťou osobou z dôvodu nedodržania bezpečnostných štandardov obvyklých pri prevádzke hostingu na internete.
 • Dodávateľ nezodpovedá za porušenie autorských práv užívateľom, práv k ochranným známkam, práv k obchodnému menu a iných práv chránených slovenskými zákonmi.

5.3.2 Účastníci tohto záväzkového vzťahu stanovujú, že výška predvídateľnej škody, ktorá prípadne môže vzniknúť porušením povinností dodávateľa, predstavuje čiastku maximálne do výšky 30% z ceny dodávky, ohľadom ktorej došlo ku škodovej udalosti, ak nie je dohodnutá iná výška. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát užívateľa, prípadná rekonštrukcia stratených alebo znehodnotených dát ide na vrub užívateľa.

5.3.3 Účastníci tohto záväzkového vzťahu nezodpovedajú, okrem prípadov stanovených príslušným zákonom, za porušenie záväzkov spôsobené vyššou mocou, tj okolnosťami, ktoré nastanú nezávisle na vôli účastníkov, ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou.

5.3.4 Vyššia moc: Spomínanými skutočnosťami, ktoré nemôžu účastníci ovplyvniť a ktoré vylučujú zodpovednosť, sú mienené:

 • vojnový stav,
 • zákonné obmedzenia vývozu, dovozu, výroby, štrajku, sabotáže,
 • živelná pohroma
 • ďalšie skutočnosti, ktoré dodávateľ nebol schopný dôvodne predpokladať, alebo pri primeranom úsilí ovplyvniť a ktoré bránia naplneniu uzavretej zmluvy.

5.3.5 O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. Dodávateľ splní povinnosť podľa tohto odstavca uverejnením informácie o vzniku / skončení týchto okolností na svojej oficiálnej produktovej stránke.

5.3.6 Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, strany nebudú hradiť jedna druhej náhradu:

 • ušlého zisku, ktorý vznikne v súvislosti s plnením zmluvy, to neplatí, ak škoda vznikne v dôsledku konania založeného na podvodnom konaní, úmysle alebo hrubej nedbanlivosti zodpovednej strany
 • za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s objednávkou vystavenou ústne.

VI. Autorské ujednanie

6.1 Rozsah ujednania

6.1.1 Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa k softvérovým produktom, vrátane príručiek, manuálov a ďalších dokumentov distribuovaných spolu so softwarovými produktmi, naďalej prislúchajú príslušným subjektom ako ich nositeľom a nie sú týmto záväzkovým vzťahom dotknuté.

6.1.2 Za podmienky riadnej úhrady dohodnutej ceny za prevádzku udeľuje dodávateľ používateľovi oprávnenie k výkonu práva užívať dodávku špecifikovanú v zmluve k účelu zo zmluvy vyplývajúcemu, a to za ďalej uvedených podmienok:

 • doba trvania: Užívateľovi je povolené službu využívať po uhradení zálohy na vybraté predplatené obdobie
 • územný rozsah služby: neobmedzene na celom území Slovenskej republiky a slovenské republiky

6.1.3 Užívateľ nie je oprávnený službu predávať ďalej. Postúpiť práva k dodávke, a to aj osobe, ktorá s ním tvorí koncern v zmysle ustanovenia § 71 a n zák. č 90/2012 Zb., o obchodných spoločnostiach a družstvách, je oprávnený iba s výslovným súhlasom dodávateľa.

6.1.4 Užívateľ nie je oprávnený dodávku rozmnožovať za účelom jej rozširovanie, rozširovať či akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám, prenajímať ani požičiavať, iba ak by mu k tomu dal dodávateľ predchádzajúci výslovný súhlas. Užívateľ rovnako nie je oprávnený prekročiť množstevné rozsah licencie dohodnutý v zmluve alebo stanovený týmito VOP.

6.1.5 Užívateľ nesmie vykonávať úpravu, spätnú analýzu, rekompiláciu, prevod zo zdrojového kódu aplikácie, pristupovať k zdrojovému kódu a nesmie sprístupniť zdrojový kód aplikácie tretej osobe.

6.1.6 Užívateľ je ďalej povinný dodržiavať všetky obmedzenia v použití softvér ustanovených zákonom, zmluvou a týmito VOP.

6.1.7 Užívateľ nie je oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorskoprávnych, či iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených na softvérových produktoch, alebo akejkoľvek ich časti, či dokumentáciu distribuovanej spolu so softwarovými produktmi.

6.1.8 Autorské práva k dodanému produktu, príslušenstvo a dokumentácia náleží príslušnému výrobcovi. Všetky logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov patria ich vlastníkom. V prípade poskytnutia práva na užívanie softvéru prináležia všetky autorské práva dodávateľovi a tvorcovi softvéru. Užívateľovi nevznikajú uzavretím zmluvy žiadne práva k ochranným známkam dodávateľa alebo tretích osôb.

6.1.9 Užívateľ zabezpečí, že tretie osoby nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa akýmkoľvek spôsobom oboznámené s rozsahom a postupom plnenia zmluvy ak nej patriacimi podkladmi. Užívateľ berie na vedomie, že sa jedná o informácie dôverné v zmysle § 1730 Občianskeho zákonníka.

6.1.10 Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých podstatných skutočnostiach získaných pri svojej činnosti vyplývajúce zo zmluvy, a to najmä o skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo a dôverné informácie užívateľa.

6.1.11 Bez výslovného povolenia dodávateľa je zakázané čiastočné alebo úplné kopírovanie cenníkov, brožúr, fotografií, katalógov, technických dát atď Používateľom nevyplýva žiadne právo z prípadných chýb či nepresných dát uvedených v týchto materiáloch.

6.1.12 Autorské práva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.1.13 Užívateľ súhlasí s tým, že v spodnej časti (päte) e-shopu budú uvedené informácie o dodávateľovi, ako majiteľovi príslušných licenčných oprávnení v zmysle autorského zákona a ako majiteľovi servera, e-shopu, v zmysle obchodnoprávnych ustanovení.

Nároky dodávateľa z porušenia práv

6.2.1 Ak užívateľ nesplní vyššie uvedené podmienky, môže dodávateľ odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať finančnú náhradu v prípade ušlého zisku. V tomto prípade musí používateľ rešpektovať vyrovnanie medzi užívateľom a dodávateľom, eventuálne rozhodnutie súdu.

6.2.2 Predmetný softvér ako autorské dielo a databázy v ňom zahrnuté požívajú ochranu najmä zák. č 121/2000 Zb., autorského zákona a zák. č 40/2009 Zb., trestného zákonníka. Užívateľ je oprávnený ho použiť len v rozsahu a spôsobom stanoveným poskytovateľom.

6.2.3 V prípade zásahu užívateľa do autorských práv poskytovateľa vzniká dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 4000, - EUR (slovom štyritisíc euro). Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy k úhrade zmluvnej pokuty v lehote 15 dní od doručenia výzvy. Nárok dodávateľa na náhradu škody spôsobenej zásahom užívateľa do autorských práv dodávateľa, ktorý má voči užívateľovi, zaplatením zmluvnej pokuty užívateľom nie je dotknutý.

6.2.4 Popri nároku na zmluvnú pokutu má dodávateľ v prípade zásahu užívateľa do jeho autorských práv nároky vyplývajúce z autorského zákona, najmä nárok na zdržanie sa ďalších zásahov do autorských práv, nárok na oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného použitia softvér a nárok na odstránenie následkov zásahu do autorských práv, vrátane primeraného zadosťučinenia a vydania prípadného bezdôvodného obohatenia.

VII. Ochrana osobných údajov

7.1 Pri objednávke sú povinne vyžadované iba údaje nevyhnutne potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto VOP, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade k vybavovanie reklamácií, apod. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností dodávateľa a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

7.2 Údaje sú k dispozícii iba dodávateľovi, tretím stranám sú poskytované len s výnimkami uvedenými v tomto článku VII. VOP a ďalej s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností poskytovateľa. Žiadnej ďalšej osobe nebudú poskytnuté.

7.3 Užívateľ poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, aby tieto jeho údaje, boli využité dodávateľom za účelom ponuky svojich produktov.

7.4 Užívateľ záväzným potvrdením objednávky:

 • 7.4.1 súhlasí s použitím jeho osobných údajov aj pre elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany dodávateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, než 1x týždenne , a zároveň
 • 7.4.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa ods 7.4.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák.č. 40/1995 Z. z. v znení noviel, pretože používateľ sa zasielam informácií podľa ods 7.4.1 výslovne súhlasí.
 • Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať.

7.5 Záväzným potvrdením objednávky súhlasí užívateľ s použitím svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.

7.6 Užívateľ a dodávateľ sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu.

7.7 Prezentácie spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. používajú v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a na analytické účely tzv. súbory cookie. Používaním webu súhlasite s použitím zmienenej technológie.

7.8 Prevádzkovateľ webu www.uniobchod.sk, spoločnosť WEBY GROUP s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

VIII. Doručovanie, bezhotovostné platby

8.1 Oznámenie týkajúce sa vzťahov dodávateľov a užívateľov, najmä týkajúce sa vzniku, trvania a zániku zmluvy s výnimkami uvedenými v Zmluve a týchto VOP, musí byť doručené poštou formou doporučeného listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považuje aj oznámenia, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné. V takom prípade sa oznámenia a iné písomnosti považujú za doručené dňom, kedy odosielajúca strana obdrží riadne adresovanú písomnosť vrátenú poštovou službou ako nedoručiteľnú, alebo adresátom odmietnutú.

8.2 Bežná korešpondencia medzi stranami zmluvy môže byť vedená prostredníctvom e-mailu, kedy doručenie e-mailu nastáva okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú e-mailovú adresu adresáta, ak sa tak stane v pracovné dni medzi 8:00-16:00 hod., v opačnom prípade v 8:00 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a ak doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú e-mail odoslal odosielateľ (s výnimkou doručenia objednávok).

8.3 Všetky bezhotovostné platby medzi účastníkmi budú prebiehať na bankové účty uvedené na faktúre. Výnimku z tohto pravidla, alebo zmenu čísla bankového účtu je potrebné oznámiť druhej strane spôsobom podľa čl.8.1.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Ak nie je v konkrétnej zmluve dohodnuté inak, riadia sa všetky obchodné vzťahy medzi dodávateľom a užívateľom týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa. Príslušné ustanovenia autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúce užívanie počítačových programov a databáz a sankcie za ich nelegálne užívanie nie sú zmluvou a týmito VOP dotknuté.

9.2 Dodávateľ je oprávnený zmeniť VOP. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu užívateľovi na jeho e-mailovú adresu. Dodávateľ zoznámi užívateľa s aktuálnou verziou VOP najneskôr vždy pri zaslaní upgrade dodávky. Uhradením faktúry, ktorá bude vystavená po takej úprave VOP užívateľ tieto úpravy (zmeny, update, apod) VOP akceptuje v plnom rozsahu.

9.3 Všetky ostatné vedľajšie ústne dohody sú neúčinné. Všetky zmeny a dodatky konkrétnej zmluvy musia byť uskutočnené písomnou formou, alebo v súlade s týmito VOP a podpísané štatutárnymi zástupcami dodávateľa a užívateľa.

9.4 V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sa stanú neúčinnými, zostávajú ostatné ustanovenia účinné. Používateľ a dodávateľ sa zaväzujú nahradiť bezodkladne neúčinné ustanovenie takým ustanovením, ktoré sa najviac blíži k hospodárskemu účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písomným dodatkom.

9.5 Uzavreté zmluvy sú archivované poskytovateľom v elektronickej podobe, popr. písomnej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie medzi poskytovateľom a užívateľom a jazykom zmluvy je slovenský jazyk.

9.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ďalších právnych vzťahov tu neupravených, rovnako tak ako licenčné zmluvy (potvrdenie objednávok) na tieto všeobecné obchodné podmienky odkazujúce sa riadia výlučne slovenským právom.

9.7 Každá zo strán má povinnosť bez meškania informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo zmluvy.

9.8 Užívateľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy, či už z časti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že takýto súhlas nebude bezdôvodne odmietnutý.

9.9 Dodávateľ je oprávnený postúpiť všetky práva a záväzky z tejto zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany v prípade, že je užívateľ v omeškaní so splnením akékoľvek svoje povinnosti podľa Zmluvy a VOP.

9.10 Tieto VOP sú platné a účinné ku dňu 25. 5. 2018.
K 1. 1. 2021 sa v Parametroch pre prevádzku UNIobchod systému rozšíril počet FTP kont pre všetky verzie.
  

Spravujeme už viac ako 1050 E-shopov/450 riešení na mieru

Je tu doba e-shopová. Rozbehnite svoj online predaj s nami. WEBY GROUP je tu pre vás už 20 rokov. Vytvorte si eshop už dnes » všetky výhody UNIobchod systému »