E-shop podľa GDPR

E-shop a ochrana osobných údajov podľa GDPR – 1. časť

E-shop a ochrana osobných údajov podľa GDPR – 1. časť

Od 25.5.2018  nastávajú zmeny ochrany osobných údajov v súvislosti:

  1.  s účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR).
  2. prijatia nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej ako „ZoOÚ 18/2018 Z.z.“), ktorý nahrádza v súčasnosti platný a účinný zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoOÚ).
E-shop a ochrana osobných údajov podľa GDPR – 2 časť. Marketing a zber osobných údajov pre rozposielanie newsletterov

E-shop a ochrana osobných údajov podľa GDPR – 2 časť. Marketing a zber osobných údajov pre rozposielanie newsletterov

K spracovaniu osobných údajov na marketingové účely dochádza rôznymi spôsobmi. Osobitú pozornosť, vo vzťahu ku GDPR, je potrebné venovať e-mailovému marketingu a otázkam zberu dát osobných údajov pre účely rozposielania newsletterov. S GDPR však prichádza niekoľko zmien a otázkou teda je, ako naďalej zhromažďovať osobné údaje » bezpečne a bez porušenia zákona?